Prezentacja projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

W dniu 10 maja 2014 roku w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym odbyło się Forum Gospodarcze. Głównym celem wydarzenia było przedstawienie zmian jakie nastąpiły w naszym regionie w okresie 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zorganizowano debatę poświęconą pozytywnemu wpływowi Powiatu Puławskiego, a zwłaszcza stolicy ziemi puławskiej na rozwój Lubelszczyzny. Podczas Forum swoją ofertę prezentowali okoliczni przedsiębiorcy, instytucje samorządowe oraz instytuty naukowo- badawcze.

15.05.2014
autor: Admin

Wyniki IV naboru wniosków w obszarze tematycznym Rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach Programu EUROszansa dla Lubelszczyzny

Operator Dotacji informuje, że w wyniku zakończenia oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała w ramach dostępnego limitu środków 19 projektów do dofinansowania w IV naborze wniosków w obszarze tematycznym „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” w ramach Programu  - EUROszansa dla Lubelszyzny… - współfinansowanego przez Szwajcarię ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

14.05.2014
autor: Admin

Projekty wybrane do dofinansowania z Programu Szwajcarskiego w III naborze wniosków w obszarze tematycznym: Promocja kultury i lokalnych zwyczajów

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała w ramach dostępnego limitu środków 9 projektów do dofinansowania w III naborze wniosków w obszarze tematycznym „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów” w ramach Programu - EUROszansa dla Lubelszyzny współfinansowanego przez Szwajcarię ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

12.05.2014
autor: Admin

Projekty wybrane do dofinansowania z Programu Szwajcarskiego w III naborze wniosków: Granty na START-UP

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała w ramach dostępnego limitu środków 3 projekty do dofinansowania w III naborze wniosków w obszarze tematycznym „Granty na START-UP” w ramach Działania 6: Działania wspierające biznes z Programu \"Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny\" współfinansowanego przez Szwajcarię ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

08.04.2014
autor: Admin

Powiat Puławski ogłasza nabór kandydatów na III wyjazd studyjny do Szwajcarii

Celem wyjazdu jest pozyskanie doświadczeń szwajcarskich w zakresie rozwoju turystyki, tworzenia produktów regionalnych i turystycznych oraz promocji do celów rozwoju regionu i potrzeb turystyki.

27.03.2014
autor: Admin