Centrum Edukacji Przyrodniczej i Kulturowej w zabytkowym dworku Kossaków w Kośminie

TYTUŁ PROJEKTU

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Kulturowej w zabytkowym dworku Kossaków w Kośminie

BENEFICJENT

Gmina Żyrzyn

MIEJSCOWOŚĆ

Kośmin, gm. Żyrzyn

PARTNER WSPIERAJĄCY

Fundacja „Turystyczna Lubelszczyzna”

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 64 980,00zł., kwota dofinansowania: 55 233,00 zł. (85%),

CZAS REALIZACJI

3 miesiące, ( od 1 kwietnia 2015r. do 30 czerwca 2015 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.zyrzyn.pl

CEL

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego na obszarach wiejskich w obrębie Trójkąta Turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego obszaru. Intencją Wnioskodawcy jest stworzenie nowej atrakcji turystycznej i podniesienie jakości sieciowych produktów turystycznych poprzez utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Kulturowej w Kośminie oraz promocję turystyki aktywnej i poznawczej na obszarze wsparcia.

DZIAŁANIA

W ramach projektu zakupiono wyposażenie i sprzęt do Centrum m.in. system wystawienniczy, sprzęt elektroniczny do pomieszczenia multimedialnego do prezentacji, materiały dydaktyczne. Centrum pełnić będzie funkcję informacyjno-edukacyjną oraz stanie się miejscem promocji turystyki aktywnej i poznawczej na obszarze 11 gmin objętych Programem „Euroszansa dla Lubelszczyzny”. Na potrzeby Centrum przeznaczone są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej ok.175 m². Na parterze znajduje się ekspozycja w postaci ścianek wystawienniczych prezentująca dziedzictwo historyczne (wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym) oraz kulturowe związane z Zofią Kossak i rodziną Kossaków. Jedna z sal na pierwszym piętrze będzie przeznaczona na pomieszczenie multimedialne gdzie będzie można zobaczyć wyświetlane na ekranie prezentacje i filmy o tematyce przyrodniczej i kulturowej związanej z obszarem wsparcia, a także dźwięki zwierząt. Pomieszczenie to będzie służyć jako miejsce do prowadzenia spotkań i warsztatów z grupami turystów, które przybliżą im faunę i florę oraz dziedzictwo kulturowe obszaru wsparcia. Drugie pomieszczenie na pierwszym piętrze to istniejący salonik pisarki Zofii Kossak wyposażony w meble z epoki, a sąsiadujące z nim kolejne pomieszczenie zawiera stałą ekspozycję – wyposażenie wiejskiej izby z pierwszej połowy XX w.

WSKAŹNIKI

Efektem Projektu jest Centrum Edukacji Przyrodniczej i Kulturowej w Kośminie, które stworzy nową ofertę turystyczną dla gości odwiedzających obszar wsparcia. Z racji tego, że znajduje się przy już funkcjonującej sieci szlaków rowerowych oraz przy szlakach: ornitologicznym, kajakowym i konnym przebiegających przez Kośmin, jego utworzenie podniesie jakość istniejących i planowanych w najbliższym czasie sieciowych produktów turystycznych. Dzięki realizacji niniejszego projektu, w ramach kontynuacji działań na rzecz promocji turystyki w najbliższym sąsiedztwie dworku planuje się jako uzupełnienie oferty Centrum, utworzenie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych oraz pola biwakowego dla turystów.