Odpowiedzi na pytania dotyczące naboru wniosków - Rozwój infrastruktury i usług turystycznych

Na podstawie pkt. 2.2.4 Wytycznych dla ubiegających się o dotacjew odpowiedzi na nabór wniosków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny - budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” w obszarze tematycznym: „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” - konkursu, którego termin upływa w dniu 31 stycznia br., poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania  Wnioskodawców przekazane Operatorowi Dotacji:

1.    Czy realizacja w miejscu realizacji projektu innego, ale zbliżonego przedsięwzięcia, nie zostanie potraktowane, jako rozpoczęcie projektu ? np. są dwa domy wczasowe, 1 beneficjent chce zacząć remontować przed dostaniem dotacji (wniosek nie będzie składany na ten remont), a 2 zaczniemy dopiero po uzyskaniu wsparcia?

 Odpowiedź

Nie ma przeszkód aby w jednym miejscu były realizowane projekty które otrzymały dofinansowanie z różnych źródeł, bądź są realizowane przez Wnioskodawcę z własnych środków. Ważne jest aby we wniosku o dofinansowanie jasno określić którego budynku będzie dotyczyć współfinansowanie z projektu szwajcarskiego. Oczywiście przystąpić do realizacji działań określonych w projekcie z udziałem środków z programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…” mogą Państwo po podjęciu decyzji przez Komisję Przyznającą Dotacje o przyznaniu dofinansowania.

 2.    Czy jeśli Partnerem jest rolnik ryczałtowy, to jakiego rodzaju dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata powinien on złożyć? Rolnik ryczałtowy nie rozlicza się z Urzędem Skarbowym i nie ma obowiązku prowadzić żadnej ewidencji. Czy wystarczy jakieś oświadczenie?

 Odpowiedź

Jeśli rolnik ryczałtowy nie rozlicza się z Urzędem Skarbowym, to nie jest wobec tego przedsiębiorcą (nie prowadzi działalności gospodarczej). Wobec tego zgodnie z Wytycznymi nie spełnia kryteriów kwalifikowalności i nie może być Partnerem. 

 3.    Czy Partner musi również składać załącznik dot. zarządzania projektem?

 Odpowiedź

Załącznik dot. zarządzania projektem przedstawia tylko Wnioskodawca, aczkolwiek może powołać się w nim na kompetencje i kwalifikacje Partnera.

4.    Czy nie ma przeciwwskazań, aby rolnik ryczałtowy był Partnerem w projekcie?

 Odpowiedź

Rolnik ryczałtowy może być Partnerem w projekcie tylko w sytuacji  kiedy jest jednocześnie przedsiębiorcą (podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej) lub prowadzi działalność agroturystyczną (podlegaja wpisowi do ewidencji obiektów świadczących usługi agroturystyczne) co najmniej 6 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru. Natomiast warunku takiego nie musi spełniać jeśli ma być Partnerem Wspierającym.

 5.    Czy jeśli wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nawiąże partnerstwo z osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą (gospodarstwo ogrodnicze) na specjalnych warunkach (rolnik ryczałtowy) to taki przedsiębiorca w myśl założeń prowadzonego naboru spełnia wymagania i może jako Partner występować? Innymi słowy czy prowadzenie działalności jako rolnik ryczałtowy nie dyskwalifikuje możliwości występowania tego przedsiębiorcy jako Partnera?

 Odpowiedź

Odpowiedź na to pytanie przedstawiono przy pytaniu Nr 4.

 6.    Chciałabym się dowiedzieć, czy w ramach konkursu "Rozwój infrastruktury i usług turystycznych" jest możliwe składanie wniosku na budowanie strony internetowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym.

 Odpowiedź

Tak, jeśli będzie to storna internetowa o profilu turystycznym, a projekt będzie wpisywał się w cele niniejszego naboru.

  7.    Mam pytanie do wniosku o dofinansowanie w ramach naboru „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” współfinansowanego z SPPW. Arkusz nr 2 – czy tu rozliczamy tylko koszty kwalifikowane? Czy koszty ogółem projektu? Jeśli ogółem to gdzie wpisać koszty niekwalifikowane? Np. wartość ogółem projektu 361 500 PLN, w tym VAT niekwalifikowany 83 145 PLN co daje kwotę kwalifikowaną 278 355PLN. W arkuszu 2 moim zdaniem można wpisać jedynie koszty kwalifikowane tj dotacja 60% czyli 167 013PLN i pozostałe 40% czyli 159 517PLN to środki własne. Wtedy dodając 60% i 40%wyjdziemy na 100% kosztów kwalifikowanych.  Tylko co wtedy z pozostałą kwotą niekwalifikowaną, czy to gdzieś wykazujemy? Czy może jakoś inaczej należy wypełnić ten arkusz?

Moje drugie pytanie to czy jeśli wnioskodawca zamierza część środków własnych pokryć z kredytu to czy gdzieś to należy wykazać?

 Odpowiedź

W arkuszu nr 2 przedstawiamy źródła finansowania projektu (kosztów ogółem), jednocześnie jeśli część wkładu własnego lub kosztów niekwalifikowanych zostanie pokryte z kredytu należy wykazać go w innych źródłach. Natomiast jeśli chodzi o wykazanie źródeł finansowania w procentach należy je wykazać w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych.

Proszę pamiętać, że zewnętrzne finansowanie (w ramach wkładu własnego Wnioskodawcy) nie może przekroczyć 50% wkładu własnego aplikującego

 8.    Zgodnie z punktem 2.3 tabeli znajdującą się na stronie 23 i 24 w wytycznych dla ubiegających się o dotacje w odpowiedzi na nabór wniosków w ramach działania Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe, Obszar tematyczny: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych, za fakt „czy projekt przewiduje udział partnera” można uzyskać do 5 punktów. W związku z powyższym rozumować można, że punkty przyznane zostaną za udział w projekcie partnera bądź partnera wspierającego a ilość przyznanych punktów uwarunkowana będzie czynnikami typu: rola Partnera w projekcie, jego wiarygodność itp. Na stronie 12 powyższego dokumentu czytamy jednak: „Następujące osoby (fizyczne/prawne) nie są partnerami i nie muszą podpisać "Oświadczenia o partnerstwie":  Partnerzy wspierający, Podwykonawcy”.

W związku z powyższą rozbieżnością i proszę o potwierdzenie, uzyskanej w dniu dzisiejszym telefonicznie informacji, że ocenie punktowej podlegają zarówno Partnerzy uczestniczący w planowaniu i realizacji działań, ponoszący koszty jak i Partnerzy wspierający – czyli inne instytucje zaangażowane w realizację projektu, które nie mogą otrzymywać finansowania z dotacji.

 Odpowiedź

Potwierdzamy, że Komisja Przyznająca Dotacje przy ocenie punktowej będzie brała pod uwagę zarówno tzw. „Parterów Finansowych” jak tez Partnerów Wspierających


Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Wyjaśnienia do wytycznych

W związku z pytaniami jakie pojawiły się w kontekście trwających naborów wniosków „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” oraz „Promocja Kultury i lokalnych zwyczajów”, Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” informuje, że:

definicja: „osoby fizyczne prowadzące działalność agroturystycznąrolnicy prowadzący działalność agroturystyczną obejmującą wynajmowanie pokoi  w budynku mieszkalnym, miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie, przy czym liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5”, która znajduje się na stronie 10 Wytycznych dla ubiegających się o dotacje w odpowiedzi na nabór, punkt 2.1. Kryteria kwalifikowalności, odnosi się do rolników, którzy zgłosili swoją działalność agroturystyczną minimum sześć miesięcy przed datą rozpoczęcia naboru wniosków.

Beneficjentami Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nie mogą być rolnicy, którzy prowadzą działalność agroturystyczną w okresie krótszym niż sześć miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia naboru wniosków.


Odpowiedzi na pytania dotyczace I naboru wniosków w ramach wsparcia finansowego z Programu Szwajcarskiego

Na podstawie pkt. 2.2.4 Wytycznych dla ubiegających się o dotacje ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny - budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” dla konkursu, którego termin upływa w dniu 30 stycznia br., poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania  Wnioskodawców przekazane Operatorowi Dotacji podczas szkoleń.

 

Pytanie:        

Kiedy można wysyłać zapytania ofertowe? Czy można je wysłać jeszcze przed podpisaniem umowy ?

 

Odpowiedź Operatora Dotacji:

Zapytania ofertowe mogą być wysłane już w trakcie sporządzania wniosku o dofinansowanie. W tej sytuacji oferty zebrane w fazie planowania powinny zachować ważność aż do fazy realizacji.

 

Pytanie:

Jeżeli partnerem stowarzyszenia w projekcie jest przedsiębiorstwo to czy można umieszczać nazwę/logotyp tego przedsiębiorstwa na materiałach promocyjnych, publikacjach ?

 

Odpowiedź Operatora Dotacji:

Według punktu 3.3.1.a  Wytycznych ws. Informacji i Promocji: „przy logotypie Swiss Contribution można umieścić logo beneficjenta, partnera projektu lub symbole narodowe/regionalne itp. Materiały nie mogą jednak zawierać żadnych logotypów wykonawców prywatnych realizujących działania w ramach projektu” – nie ma znaczenia rodzaj partnera. Wytyczne dotyczące promocji dostępne są do pobrania na stronie www.zielonypierscien.pl w zakładce Aktualności, I nabór wniosków w ramach Programu Szwajcarskiego.

 

Pytanie:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wniosek w partnerstwie. Na podstawie porozumienia osoby te prowadzą galerię pod wspólną nazwą, czy można zatem logo galerii - zamiast logotypów wnioskodawcy i partnera, umieścić na materiałach promocyjnych i w publikacji obok logo „SWISS CONTRIBUTION”?

 

Odpowiedź Operatora Dotacji:

Pytanie przekazane zostało do Krajowej Instytucji Koordynującej i jest na etapie konsultacji. Brak jego rozstrzygnięcia nie ogranicza jednak Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego.  Rozstrzygnięcie podamy niezwłocznie na naszej stronie po uzyskaniu odpowiedzi z KIK.

 

Pytanie:

W ramach projektu wnioskodawca zamierza zorganizować zawody sportowe  „Małe Euro” Czy w ramach SPPW można sfinansować pobyt młodzieżowej drużyny piłkarskiej z Ukrainy na terenie LGD „Zielony Pierścień”? Czy wydatkiem kwalifikowanym będzie koszt zakwaterowania/wyżywienia/transportu z Ukrainy/transport na obszarze LGD w/w drużyny?

Czy w przypadku jeśli wspomniane koszty będą nie kwalifikowane można w projekcie używać nazwy „międzynarodowe” w odniesieniu do zawodów piłkarskich finansowanych z SPPW, odbywających się na terenie LGD „Zielony Pierścień” z udziałem drużyny z Ukrainy; czy będzie możliwe takie nazewnictwo pomimo, iż koszt udziału drużyny z Ukrainy nie będzie wydatkiem kwalifikowanym?

 

 

Odpowiedź Operatora Dotacji:

W przypadku opisanym przez Wnioskodawcę koszt pobytu drużyny zagranicznej nie będzie wydatkiem kwalifikowanym. Wnioskodawca winien zastanowić się czy charakter planowanego wniosku będzie mieścić się w celach prowadzonego naboru wniosków. Sformułowanie nazwy projektu jest w gestii Wnioskodawcy, określenie "międzynarodowy" może być zastosowane.

 

 

Pytanie:

Wnioskodawca chce zorganizować imprezę kulturalną na terenie zamku, który funkcjonuje jako muzeum. Wnioskodawca chce złożyć wniosek w partnerstwie z w/w muzeum. Czy możliwe jest pobieranie opłat za wejście do muzeum ( na teren zamku) w trakcie, gdy operacja jest realizowana – odbywa się impreza kulturalna współfinansowana z SPPW?

 

Odpowiedź Operatora Dotacji:

W sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę nie można pobierać opłat/biletów wstępu na wydarzenia kulturalne finansowane ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, jest to ograniczenie dostępu do imprezy. Ponadto może być uznane za próbę podwójnego sfinansowania projektu.

 

Pytanie:

Czy nagroda w postaci wycieczki np. na Stadion Narodowy w Warszawie dla zwycięskich drużyn w rozgrywkach finansowanych z SPPW będzie kosztem kwalifikowanym?

 

Odpowiedź Operatora Dotacji:

Kosztem niekwalifikowanym w projekcie finansowanym z SPPW są nagrody w formie pieniężnej. Podany wyżej w pytaniu przykład nagrody w postaci wycieczki może być kosztem kwalifikowanym w projekcie w ramach pierwszego naboru wniosków. Wnioskodawca winien zwrócić jednak uwagę, aby ten wydatek nie stanowił całości lub większości wydatków kwalifikowanych w budżecie Projektu.

 

Pytanie:

Czy można  w ramach SPPW zorganizować mecz finałowy na boisku znajdującym się w mieście położonym poza obszarem obejmującym LGD  „Zielony Pierścień”?

 

Odpowiedź Operatora Dotacji:

Zgodnie z wytycznymi do pierwszego naboru wniosków wszelkie wydatki na przedsięwzięcia, w tym także imprezy sportowe i kulturalne, organizowane poza obszarem wsparcia, a więc poza obszarem 11 gmin wymienionych w podprogramie „EUROszansa dla Lubelszczyzny …”, będą wydatkami niekwalifikowanymi. Przytoczony w pytaniu mecz finałowy powinien zostać zaplanowany w miejscowości znajdującej się na obszarze wsparcia z SPPW, czyli na obszarze działania LGD „Zielony Pierścień”.