Festyn przy Wieży Ariańskiej – wędrówka śladami przeszłości

TYTUŁ PROJEKTU

Festyn przy Wieży Ariańskiej – wędrówka śladami przeszłości

BENEFICJENT

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

MIEJSCOWOŚĆ

Wojciechów


PARTNERZY

Nie dotyczy

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu 47 729,00 zł, kwota otrzymanego dofinansowania 40 569,65 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

3 miesiące (kwiecień – czerwiec 2012)

STRONA INTERNETOWA

http://www.gokwojciechow.pl

CEL

Zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar objęty wsparciem poprzez rozwój oferty turystycznej w szczególności o zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz tradycje kowalskie.

Ważnym elementem projektu jest podniesienie atrakcyjności obszaru turystycznego poprzez stworzenie interaktywnej gry dydaktycznej „Wędrówka Śladami Przeszłości” z wykorzystaniem multimedialnych form przekazu.

DZIAŁANIA

W kwietniu rozpoczęły się prace związane z wykonaniem interaktywnej mapy. Dzieci biorące udział w zabawie odgadywały szereg zagadek aby dotrzeć do Mistrza Kowalstwa. W maju wyłoniono grupę teatralną odpowiedzialną za przygotowanie inscenizacji podczas festynu.

Impreza odbyła się na terenie przy wieży Ariańskiej. Wyłoniona wcześniej grupa teatralna przygotowała program artystyczny- inscenizacje tematyczne związane z historią a także dziedzictwem kulturowym tego regionu. Pozwoliło to przybliżyć uczestnikom wydarzenia zwyczaje średniowieczne, stroje oraz pokazy rzemiosła średniowiecznego. W celu zachęcenia do rodzinnego uczestnictwa w festynie zaproszono zespoły artystyczne. W dniu imprezy udostępniono do zwiedzania Muzeum Kowalstwa oraz Wojciechowskie Muzeum Regionalne.

WSKAŹNIKI

Zrealizowany projekt pozwolił uczestnikom poznać historię Wojciechowa, poszerzyć wiedzę o kulturze i tradycjach podregionu. Wzbogacona oferta turystyczna nawiązująca do obyczajów i obrzędów wpłynęła pozytywnie na ocenę atrakcyjności obszaru objętego projektem. Realizacja przyczyniła się do wykorzystania potencjału turystycznego Wieży Ariańskiej.

W kolejnych latach planowana jest cykliczna organizacja festynu, ponadto na bazie zadań realizowanych w projekcie w przyszłości powstanie koło zainteresowań. W zorganizowanej imprezie wzięło udział około 600 osób.