Inne projekty realizowane w ramach I Priorytetu współpracy Polsko-Szwajcarskiej

KIK/06 - Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

KIK/07 - ALPY KARPATOM - program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich - Fundacja Karpacka – Polska.

KIK/08 - Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej.

KIK/09 PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski.

KIK/10 - Wieloaspektowy Program Rozwoju - Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu.

KIK/11 - Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim - Gmina Mełgiew.

KIK/12 - Alpejsko – Karpacki Most Współpracy - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

KIK/13 - Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania - Gmina Hrubieszów.

KIK/14 - Dolina Karpia - szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich - Gmina Zator.

KIK/15 - EUROszansa dla Lubelszczyzny- budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkoata turystycznego: Nałęczów - Puławy -  Kazimierz Dolny - Powiat Puławski