„KUL BIKE & BREAKFAST - innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów–Puławy-Kazimierz Dolny”

TYTUŁ PROJEKTU

„KUL BIKE & BREAKFAST - innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów–Puławy-Kazimierz Dolny”

BENEFICJENT

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

MIEJSCOWOŚĆ

Kazimierz Dolny

PARTNER WSPIERAJĄCY

Gmina Lublin

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 98 000,00 zł., kwota dofinansowania: 64 630,38 zł. (85%)

CZAS REALIZACJI

3 miesiące (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015)

STRONA INTERNETOWA

www.rajchertowka.pl

CEL

Celem projektu jest wdrożenieinnowacyjnej oferty okołoturystycznej i rekreacyjnej
na terenie podregionu Nałęczów–Puławy-Kazimierz Dolny poprzez rozwój oferty Domu Pracy Twórczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  (DPT KUL) w Kazimierzu Dolnym i stworzenie z niego atrakcyjnego ośrodka, oferującego usługi noclegowe i rekreacyjne, a także wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego dla osób zainteresowanych poznawaniem kulturowych i turystycznych walorów subregionu.

DZIAŁANIA

W ramach projektu podjęto następujące działania. Doposażono kuchnię i jadalnię udostępnioną dla osób korzystających z noclegów DPT KUL do celów śniadaniowych, zakupiono 2 grille i stoły zewnętrzne, ławki oraz sprzęt audio i tv dla wzbogacenia oferty usługowej, w celu zapewnienia kompleksowej oferty dla klientów DPT KUL. Utworzono wypożyczalnię rowerów i sprzętu turystycznego z 5 rowerami ze wspomaganiem elektrycznym oraz 10 rowerami turystycznymi i sprzętem dodatkowym zgodnym ze standardem promowanym przez Swiss Trails. Podjęto również

działania promocyjno-informacyjne dot. uruchomienia oferty „KUL bike & breakfast” przygotowując ulotki, broszury oraz bilboard informacyjny. Wraz z rozwojem usług sieciowych w subregionie, Wnioskodawca włączy się w prace nad organizacją skoordynowanych punktów wypożyczania i zdawania rowerów według standardu BIKE PARK Switzerland zarządzanego przez Swiss Trails.  

WSKAŹNIKI

Utworzenie w podregionie oferty usług turystycznych w postaci wypożyczalni  rowerów, w tym z napędem elektrycznym, rolek, kijków nordic walking, a także utworzenie kompleksowej oferty rekreacyjno-noclegowej w postaci Domu Pracy Twórczej oferującego zarówno organizację wystaw i spotkań integracyjnych oraz połączenie noclegów z możliwością spożycia śniadania w tym samym obiekcie przyczyni się do ściągnięcia większej grupy turystów z kraju i zagranicy, dla których pobyt w regionie może stać się tradycją. Korzystanie z oferty aktywnego spędzania czasu na rowerze przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej grupy docelowej i promocji aktywnego trybu życia wśród osób  mających kontakt z turystami korzystającymi z usług dobrej jakościowo wypożyczalni rowerów opartej na wzorcach i praktykach szwajcarskich. Projekt będzie miał bezpośredni, pozytywny i długoterminowy wpływ dla społeczności lokalnych, korzystających ekonomicznie z większej liczby turystów zapoznających się z turystycznymi i kulturowymi walorami subregionu Nałęczów –Puławy –Kazimierz Dolny. Umożliwienie odwiedzającym Kazimierz Dolny łatwego dotarcia do innych atrakcji subregionu będzie miało również pozytywny wpływ na jego zrównoważony rozwój.