„Pradolina Wieprza: miejsce na mój biznes” – program stypendialny dla młodzieży promujący podstawy przedsiębiorcze, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki

TYTUŁ PROJEKTU

„Pradolina Wieprza: miejsce na mój biznes” – program stypendialny dla młodzieży promujący podstawy przedsiębiorcze, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.

BENEFICJENT

Gmina Żyrzyn

MIEJSCOWOŚĆ

Żyrzyn


PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Stowarzyszenie Mieszkańców Doliny Wisły, Społeczne Towarzystwo Oświatowo- Kulturalne Gminy Żyrzyn

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 26 500,00 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 22 525,00 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

4 miesiące (styczeń- kwiecień 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

http://www.gimnazjumzyrzyn.pl

CEL

Rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży mieszkającej na terenie gminy Żyrzyn postaw przedsiębiorczych. Doskonalenie wśród młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce oraz zwiększenie szans na jej zatrudnienie      w przyszłości poprzez stworzenie w ciągu 4 miesięcy programu stypendialnego dla 30 uczniów.

DZIAŁANIA

Pierwszym etapem działania było utworzenie na podstawie testu- „Przedsiębiorca, czyli kto/ Turystyka czyli co ?” trzech 10- osobowych grup warsztatowych. Udział      w warsztatach „Pradolina Wieprza: miejsce na mój biznes” w którym uczestniczyło 30 osób umożliwił nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych wypełniania dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kolejnym etapem był wyjazd edukacyjny do urzędów oraz instytucji związanych        z prowadzeniem działalności gospodarczej który pozwolił zapoznać się                     z funkcjonowaniem oraz obowiązkami i prawami przedsiębiorcy. Spotkanie                z przedsiębiorcą prowadzącym gospodarstwo agroturystyczne pozwoliło poznać praktyczną stroną działalności gospodarczej. Na stronie internetowej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie umieszczono prezentacje multimedialne „Nie tylko Nałęczów, Kazimierz Dolny, Puławy…” dzięki temu udokumentowano osiągnięte rezultaty które umożliwią zaznajomienie ich z szerszym kręgiem odbiorców. Przeprowadzono ankietę pt. „Potrzeby lokalnej społeczności” za pośrednictwem której została dokonana ocena szans rozwoju turystyki i jej promocja, jako istotnego czynnika aktywizacji mieszkańców podregionu. Aby sprawdzić nabytą wiedzę przeprowadzono test „Tu jest mój dom i moja przyszłość”. Powyższe działania umożliwiły wyłonienie stypendystów oraz przyznanie stypendiów na zasadach określonych w Regulaminie.

WSKAŹNIKI

Projekt „Pradolina Wieprza: Miejsce na mój biznes” pozwolił ukazać możliwości jakie niesie za sobą rozwój turystyki oraz stał się promocją przedsiębiorczości w gminach wchodzących w skład LGD Zielony Pierścień. Trwałość projektu zapewniona została poprzez zamieszczenie 6 najlepszych z 15 prezentacji multimedialnych na stronie internetowej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie oraz przyznanie uczestnikom projektu 30 stypendiów przeznaczonych na ich rozwój i dalszą edukację. Trwałość projektu zapewni również wytworzenie wzoru ankiety i 2 rodzajów testów, które mogą być wykorzystane w przyszłości. Uzyskane w wyniku przeprowadzonych działań efekty będą oddziaływać na obszarze Pradoliny Wieprza, a szerzej na środowisko Powiatu Puławskiego, nawet po realizacji projektu.