„Rowerem w nieznane” - program stypendialny dla młodzieży

TYTUŁ PROJEKTU

„Rowerem w nieznane” - program stypendialny dla młodzieży

BENEFICJENT

Gmina Nałęczów

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 23 307,00 zł
kwota otrzymanego dofinansowania: 19 810,95 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

6 miesięcy (grudzień 2013 r. - maj 2014r.)

STRONA INTERNETOWA

http://zsnaleczow.inten.pl

CEL

Rozwijanie zainteresowań związanych z turystyką regionalną wśród młodzieży wykorzystując zasoby naturalne i kulturalne gminy Nałęczów oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych, zwiększających szansę zatrudnienia i samozatrudnienia              w przyszłości.

DZIAŁANIE


W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty, szkolenie, wizyty studyjne. Szkolenie przeprowadzono dla wszystkich uczestników (25 osób) natomiast warsztaty zorganizowano w dwóch grupach po 12 i 13 osób. Po zakończeniu warsztatów pt. "Komunikacja interpersonalna" uczestnicy przygotowywali informacje w formie pisemnej, na temat rozwoju gminy Nałęczów pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie pt. "Kreowanie postaw przedsiębiorczych         w dziedzinie turystyki wśród młodzieży" poświęcone było tworzeniu produktu turystycznego, poznaniu ścieżek turystycznych gminy oraz pozyskiwaniu środków pieniężnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zorganizowano dwa wyjazdy studyjne, pierwszy odbył się w marcu, była to wizyta u lokalnych przedsiębiorców turystycznych mająca na celu m.in. uświadomienie młodzieży możliwości rozwoju we własnym regionie. Kolejny wyjazd był rajdem rowerowym po istniejącej ścieżce rowerowej w celu poznania turystycznych zasobów regionu. Efektem końcowym był konkurs który polegał na opisaniu ścieżek rowerowych po mało znanych zakątkach gminy Nałęczów.

WSKAŹNIKI


Uczestnictwo młodzieży w projekcie zaprocentowało rozpowszechnieniem informacji na temat turystyki terenu objętego wsparciem. Poprzez realizację działań zawartych w projekcie młodzież nabyła umiejętności oraz wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, turystyki regionalnej, tworzenia produktu turystycznego. Trwałym efektem projektu jest wydrukowanie folderu z dwoma najlepszymi pracami konkursowymi.