Sieć Izb Produktów Lokalnych jako kanał promocji i dystrybucji Produktów Lokalnych

TYTUŁ PROJEKTU

Sieć Izb Produktów Lokalnych jako kanał promocji i dystrybucji Produktów Lokalnych

BENEFICJENT

Stowarzyszenie "Aktywna Wieś" w Drzewcach

MIEJSCOWOŚĆ

Drzewce gm. Nałęczów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Stowarzyszenie "Wojciechowskie Arianki"

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 72 090,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania 64 881,00 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

3 miesiące (kwiecień-czerwiec 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.stowarzyszenieaktywnawies.pl

CEL

Celem projektu był wzrost atrakcyjności turystycznej subregionu poprzez poprawę istniejącej infrastruktury w tym utworzenie nowych Izb Produktów Lokalnych (IPL) oraz doposażenie już istniejących. IPL zostaną wykorzystane jako kanał dystrybucji produktów lokalnych, umożliwią dostęp do dzieł lokalnych twórców i artystów ludowych a także producentów którzy mają ograniczone możliwości promocji i sprzedaży swoich wyrobów.

DZIAŁANIA

W ramach projektu utworzono i wyposażono 3 nowe Izby Produktów Lokalnych, oraz doposażono 4 już istniejące. Nowe produkty powstały w miejscowościach: Kazimierz Dolny, Drzewce, Nałęczów. Obiekty zostały wyposażone m.in. w lady, półki, regały, szyldy, kierunkowskazy, torebki do pakowania produktów, etykiety. Do IPL znajdujących się w miejscowościach Bałtów, Zabłocie, Wojciechów, Celejów zakupiono m.in. zlew przenośny, fartuchy, namiot wystawowy, regalik wiklinowy, parawan wiklinowy, krzesła składane, witrynkę chłodniczą, kociołek elektryczny, podgrzewacz elektryczny, zestaw: stół + 2 ławki. W ramach działań promocyjnych przygotowano ulotki oraz druk w prasie o zrealizowanym projekcie współfinansowanym ze środków Programu Szwajcarskiego. Projekt oddziałuje bezpośrednio na obszar 6 gmin.

WSKAŹNIKI

Została nawiązana sieć nieformalnego pratnerstwa pomiędzy osobami działającymi w istniejącej już sieci 7 Izb Produktów Lokalnych oraz osobami z nowopowstałych Izb a twórcami, co skutkuje bardziej natężoną promocją lokalnych produktów. Wnioskodawca zapewnił że po zakończeniu projektu IPL będą stanowić realnie funkcjonującą, trwałą sieć Izb Produktów Lokalnych i informacji dla turystów o twórcach ludowych z obszaru wsparcia. Beneficjent zapewnił że w kolejnych latach podejmowane będą działania które dodatkowo zapenią promocję produktów loklnych oraz będą promować ich unikatowość kojarzoną z obszarem wsparcia. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia dostępu do produktów lokalnych o 80%.