„Wakacyjna Akademia Przedsiębiorczości”- program stypendialny dla licealistów z Gminy Puławy i Gminy Żyrzyn kreujący postawy przedsiębiorcze i zwiększający szansę na zatrudnienie w obszarze turystyki EDYCJA II

TYTUŁ PROJEKTU

„Wakacyjna Akademia Przedsiębiorczości” - program stypendialny dla licealistów z Gminy Puławy i Gminy Żyrzyn kreujący postawy przedsiębiorcze i zwiększający szansę na zatrudnienie w obszarze turystyki EDYCJA II

BENEFICJENT

Społeczne Towarzystwo Oświatowo Kulturalne Gminy Żyrzyn

MIEJSCOWOŚĆ

Żyrzyn

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Publiczne Gimnazjum w Gołębiu, Gimnazjum im. Jana Pawła w Żyrzynie, Stowarzyszenie Mieszkańców Doliny Wisły

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 30 000,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania 27 000,00 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU
3 miesiące (czerwiec- sierpień 2014 r.)

CEL

Głównym celem projektu jest wykreowanie postaw przedsiębiorczych i rozwój kluczowych kompetencji zwiększających szansę na zatrudnienie w obszarze związanym z turystyką wśród 18 uczestników programu stypendialnego dla licealistów z terenu Gminy Żyrzyn i Gminy Puławy mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży.

DZIAŁANIA

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni uczniowie w wieku od 13 do 20 lat. Informacja o realizowanym projekcie została zamieszczona na stronach internetowych szkół gimnazjalnych, które zapraszały do udziału swoich absolwentów. Osoby chcące uczestniczyć w programie stypendialnym musiały przygotować prezentacje multimedialną poświęconą walorom turystycznym swojej gminy. Spośród prac konkursowych wybranych zostało 18 najlepszych (po 9 z każdej gminy), ich autorzy zostali zaproszeni do udziału w programie stypendialnym. W ramach realizacji „Wakacyjnej Akademii Przedsiębiorczości” przeprowadzono trzy etapy programu. Pierwszy moduł zrealizowano w formie szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, w 4 blokach tematycznych- Moje silne i słabe strony, Licealista wobec zjawisk gospodarczych, Zastosowanie technologii informatycznych w przedsiębiorczości, Lokalni liderzy. Drugi moduł został zrealizowany w formie warsztatów, uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy 9-osobowe. Warsztaty miały na celu zaplanowanie działalności gospodarczej opartej o lokalne zasoby. Zadaniem uczestników było znalezienie na terenie gmin atrakcji turystycznych, które mogą stać się kołem napędowym rozwoju przedsiębiorczości opartej na bazie turystyki. Grupy musiały opracować biznesplan dla planowanej działalności oraz przygotować promocję w formie prezentacji  multimedialnej. Trzeci moduł zrealizowano w formie wizyt studyjnych w instytucjach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- Urzędzie Pracy, Urzędzie Skarbowym oraz Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”. Jako podsumowanie programu uczestnicy opracowali własny biznesplan i  zaprezentowali komisji stypendialnej. Każda z prezentacji oceniona została przez członków komisji poprzez przyznanie odpowiedniej ilości punktów. Uczestnicy, który otrzymali minimum 60 pkt. na 100 możliwych otrzymali stypendium w wysokości 1000 zł.

WSKAŹNIKI

Udział młodzieży w zajęciach edukacyjnych, warsztatach i wizytach studyjnych pozwolił poznać możliwości jakie stwarza młodym ludziom rozwój turystyki na terenie Gminy Żyrzyn i Gminy Puławy. Zrealizowane w ramach projektu warsztaty nauczyły analitycznego i syntetycznego myślenia, wskazały możliwości rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby m.in. unikatowe zabytki sakralne, Rezerwat Piskory, szlaki rowerowe i konne. Warsztaty nauczyły młodzież planowania swoich przedsięwzięć, poszukiwania niezbędnych informacji, racjonalnej oceny ryzyka i sposobu rozwiązywania pojawiających się problemów.