Wydanie przewodnika i mapy promujących turystykę rowerową na terenie subregionu Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy

TYTUŁ PROJEKTU

Wydanie przewodnika i mapy promujących turystykę rowerową na terenie subregionu Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy

BENEFICJENT

Fundacja "Kraina Jana Pocka"

MIEJSCOWOŚĆ

Markuszów

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Kurów, Gmina Puławy, Gmina Nałęczów, Gmina Markuszów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 96 000,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 79 470,00 zł (90%)

CZAS REALIZACJI

6 miesięcy (styczeń- czerwiec 2014 r.)

CEL

Zwiększenie dostępności informacji na temat turystyki rowerowej na obszarze Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny- Nałęczów- Puławy poprzez wydanie mapy i przewodnika rowerowego.

DZIAŁANIA

Na obszarze Trójkąta Turystycznego powstała infrastruktura rowerowa która stwarza odpowiednie warunki do uprawiania turystyki aktywnej, jednak brakuje materiałów informujących o możliwościach korzystania z sieciowej infrastruktury oraz jak efektywnie planować pobyty turystyczne.

W ramach działania opracowano i wydano trzy publikacje. Ilustrowaną mapę turystyczną w nakładzie 1 tys. egzemplarzy prezentującą obszar wsparcia, promującą szlaki rowerowe i atrakcje turystyczne. Przewodnik rowerowy przedstawiający szlaki rowerowe na obszarze wsparcia wydany w języku polskim w nakładzie 13 tys. egzemplarzy a także w języku angielskim w nakładzie 2 tys. egzemplarzy.

Materiały są nieodpłatnie dystrybuowane wśród turystów, punktów informacji turystycznej, operatorów turystyki itp. Umożliwiają grupom docelowym poznanie sieciowych produktów turystyki rowerowej oraz zachęcają do organizowania produktów turystycznych na obszarze subregionu.

WSKAŹNIKI

Realizacja projektu przyczyniła się do rozpowszechnienia informacji wśród turystów o sieciowych produktach turystycznych na obszarze Trójkąta Turystycznego oraz zwiększenia ruchu turystycznego. Projekt będzie kontynuowany przez Wnioskodawcę i partnerów społeczności lokalnych zaś wydane materiały będą rozpowszechniane na imprezach promocyjnych