Wyeksponowanie Wieży Ariańskiej - oferta kulturowa Wojciechowa

TYTUŁ PROJEKTU

Wyeksponowanie Wieży Ariańskiej - oferta kulturowa Wojciechowa

BENEFICJENT

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

MIEJSCOWOŚĆ

Wojciechów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Urząd Gminy w Wojciechowie

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 67 854,86 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 57 676, 62 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

7 miesięcy (maj-listopad 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

http://www.gokwojciechow.pl/

CEL

Celem projektu jest budowanie pozytywnego wizerunku Wojciechowa poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego Wieży Ariańskiej. Wykorzystując różne formy przekazu odbyła się szeroka promocja realizowanego projektu gdyż w gminie jest znikomy ruch turystyczny w zakresie turystyki kulturowej.

DZIAŁANIE

Turysta odwiedzając miejscowość tylko w ciągu dnia może zobaczyć wieżę, w nocy jest ona zupełnie niewidoczna – brakuje oświetlenia obiektu. W ramach realizowanego projektu rozbudowano oświetlenie – dokonano iluminacji Wieży Ariańskiej, wykonano całościowe podświetlenie budynku oraz najbliższego otoczenia przy zastosowaniu połączonych elementów oświetlenia terenu (latarnie parkowe) oraz iluminacji wieży (reflektory) mocowane na wspólnych słupach. W ramach działań promocyjnych wydany został album z tłumaczeniem na język angielski, zamieszczone w nim profesjonalne zdjęcia pokazują walory architektoniczne obiektu, wnętrza, zdjęcia nocne- efekt iluminacji, obecną ofertę turystyczną – Muzeum Kowalstwa, Wojciechowskie Muzeum Regionalne oraz historię która przedstawia lata świetności obiektu prezydenckiego oraz przemiany, w wyniku których wieża stała się spichlerzem.

W ramach działania „Przygotowanie i wykonanie modułu panoram sferycznych: „ Wirtualna wędrówka – iluminacja Wieży Ariańskiej”  wykonano wirtualny spacer –to nowatorskie rozwiązanie w zakresie produkcji multimedialnych opartych na sferycznej fotografii panoramicznej. Jest to nowoczesna forma promocji. Nocną wirtualną wycieczkę wzbogacono o tło muzyczne, lektora zapraszającego do nocnego spaceru a także zwiedzania wieży i poznania jej oferty w ciągu dnia. Elementem promocji było wydanie widokówek w pięciu projektach graficznych, które są rozdawane turystom.

WSKAŹNIKI

Działania podjęte w projekcie przyczyniły się do zwiększenia atrakcyjności i wypromowania miejscowości. Promocja i informacje zamieszczone w Internecie przyczyniły się do szerokiej promocji gminy. Tłumaczenie albumu na język angielski zwiększyło dostęp turysty zagranicznego do zapoznania się z ofertą turystyki kulturowej Wojciechowa. Dzięki wykonanej iluminacji obiektu turyści przejeżdżający przez miejscowość mogą zachwycać się pięknem Wieży nie tylko w dzień ale także w porze nocnej. Powstałe produkty turystyczne skutecznie promują Wojciechów oraz obszar wsparcia.