Zakup wyposażenia dla poprawy infrastruktury turystyki edukacyjno - kulturowej w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

TYTUŁ PROJEKTU

Zakup wyposażenia dla poprawy infrastruktury turystyki edukacyjno - kulturowej w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

BENEFICJENT

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

MIEJSCOWOŚĆ

Kazimierz Dolny

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Urząd Miasta Kazimierz Dolny, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 154 013,01 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 130 911,05 zł (85 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

4 miesiace (sierpień - listopad 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.mnkd.pl

CEL

Celem projektu jest poprawa infrastruktury turystyki edukacyjno- kulturowej w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym poprzez zakup wyposażenia do Dworu z Gościeradowa.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła stworzenie w budynku Dworu z Gościeradowa strefy edukacji, gdzie w sposób kompleksowy Muzeum realizuje szeroko pojęty program edukacyjny. W oparciu o nowe formy pracy organizowane są całoroczne warsztaty z zakresu archeologii doświadczalnej, specjalistyczne warsztaty złotnicze, ponadto utworzono strefę wolnego czytelnictwa. W wyniku realizacji projektu zakupiono meble i sprzęt służący do wyposażenia budynku m.in. laptopy, tablice interaktywne, projektory. Dzięki wyposażeniu możliwy jest rozwój oferty turystycznej i edukacyjno- kulturalnej stworzonej z myślą o odbiorcach, którzy będą mieli szansę większą niż do tej pory na kształcenie i twórcze rozwijanie umiejętności. Muzeum rozwinęło współpracę między oddziałową oraz opracowało kompleksową ofertę turystyczną na bazie zajęć edukacyjnych, zapewniając odbiorcom pakiet turystyczny całodziennych lub kilkudniowych atrakcji.

WSKAŹNIKI

W nowo powstałej przestrzeni edukacyjnej Muzeum Nadwiślańskie wykorzystując nowoczesny zakupiony sprzęt, ma możliwość zapraszać większą niż dotychczas zróżnicowaną liczbę odbiorców. Jest to miejsce nie tylko biernego odbioru sztuki, ale również aktywnego udziału w życiu kulturalnym.