Zwiększenie atrakcyjności oferty pobytowej w gospodarstwie agroturystycznym Ostoja pod Czarną Piłą

TYTUŁ PROJEKTU

Podniesienie atrakcyjności oferty pobytowej w gospodarstwie agroturystycznym Ostoja pod Czarną Piłą

BENEFICJENT

Piotr Białek

MIEJSCOWOŚĆ

Czołna gm. Baranów

PARTNERZY

W projekcie nie przewidziano udziału partnerów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 17 550,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 10 530,00 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

3 miesiące (wrzesień - listopad 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.twojaostoja.pl

CEL

Głównym celem projektu jest ożywienie turystyczne Doliny Wieprza, poprzez zachęcenie turystów do pobytu na terenie gminy Baranów, podnosząc atrakcyjność gospodarstwa agroturystycznego oraz stwarzając możliwość poznania walorów krajobrazowych regionu: niewielkie przekształcenie doliny, meandrująca rzeka z szeroką doliną i starorzeczami, cenne pod względem przyrodniczym łąki położone nad rzeką, rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła rozbudowę oferty gospodarstwa agroturystycznego „Ostoja pod Czarną Piłą” wzbogacając ją o nowe usługi i atrakcje. Zakupiono pełne wyposażenie pracowni ceramicznej w której organizowane są zajęcia praktyczne, integracyjne i poznawcze dla każdej z grup wiekowych. Dokonano zakupu sprzętu elektronicznego – laptop, rzutnik, ekran który umożliwia wyświetlanie filmów przyrodniczych oraz bajek dla dzieci. Turyści pragnący obcować z naturą mogą skorzystać z zakupionych lornetek które uatrakcyjniają spacer wielkoobszarowymi lasami pełnymi zwierzyny, dodatkową atrakcją jest podglądanie zwierząt z dalszej odległości nie płosząc ich. Cyfrowy mikroskop z podłączeniem do komputera umożliwia zobaczenie powiększonego obrazu tkanek roślin czy pyłku co w znacznym stopniu podnosi atrakcyjność prowadzonych zajęć a tym samym ułatwia zapamiętywanie. Zakup łuku z kompletem strzał umożliwia organizowanie wielo-dyscyplinowej „olimpiady” przyczyniającej się do ciekawego wypełnienia czasu dla rodziny i przyjaciół spędzających czas w gospodarstwie.

Pokoje sypialniane przeznaczone dla turystów wyposażono w szafy, które zwiększyły standard oraz komfort pobytu w gospodarstwie agroturystycznym.

WSKAŻNIKI

Wszystkie zrealizowane działania przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania ofertą oraz zwiększenia liczby gości odwiedzających agroturystykę „Ostoja pod Czarną Piłą”.