Zwiększenie miejsc noclegowych w gospodarstwie agroturystycznym i rozszerzenie oferty turystycznej na obszarze subregionu

TYTUŁ PROJEKTU

Zwiększenie miejsc noclegowych w gospodarstwie agroturystycznym i rozszerzenie oferty turystycznej na obszarze subregionu.

BENEFICJENT

Wiesław Ziarek Gospodarstwo Agroturystyczne

MIEJSCOWOŚĆ

Doły gm. Kazimierz Dolny

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji w Nałęczowie

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 99 904,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 59 942,40 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

5 miesięcy (czerwiec - październik 2014 r.)

CEL

Głównym celem projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego na obszarze subregionu, zaspakajając potrzeby turystów aktywnych poprzez wybudowanie zaplecza do przechowywania sprzętu turystycznego w celu wzbogacenia atrakcji oferty pobytowej oraz zwiększenia miejsc noclegowych w gospodarstwie agroturystycznym.

DZIAŁANIA

W wyniku realizacji projektu została zwiększona ilość miejsc noclegowych doposażonych w ramach projektu oraz przechowalnia sprzętu turystyczno- sportowego a także zakupiono profesjonalny sprzęt turystyczny. W gospodarstwie agroturystycznym dostępnych jest 8 miejsc noclegowych.

WSKAŹNIKI

Utworzenie obiektu spowodowało wzrost liczby miejsc noclegowych na obszarze wsparcia oraz wzrost liczby turystów. Szacunkowo liczba turystów w roku docelowym wyniesie około 300 osób. W dalszej perspektywie planowane jest rozszerzenie oferty w ramach produktów turystycznych o usługi około turystyczne np. wyjazdy na 1 dniowe wycieczki do wybranych, atrakcyjnych miejsc subregionu.